BOSTONSKÝ TERIÉR

ZEMĚ PŮVODU: Spojené stá­ty americké

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 02.02.1995

POUŽITÍ: spo­le­čen­ský pes

ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.:
Skupina 9 spo­le­čen­ská plemena
Sekce 11 malá molos­so­id­ní plemena
Bez zkouš­ky z výkonu

CELKOVÝ VZHLED: Bostonský teri­ér je živý, vel­mi inte­li­gent­ní, hlad­ko­srs­tý, s krát­kou hla­vou, kom­pakt­ně sta­vě­ný, s krát­kým oca­sem, dob­ře vyvá­že­ný. Je žíha­ný, čer­ný nebo tule­ní bar­vy („seal“, tj. čer­ný s čer­ve­na­vým leskem vidi­tel­ným jen na slun­ci či jas­ném svět­le) s rov­no­měr­ně roz­lo­že­ný­mi bílý­mi zna­ky. Hlava je v dob­rém pomě­ru s cel­ko­vou veli­kos­tí psa. Výraz uka­zu­je na vyso­kou inte­li­gen­ci. Tělo je poměr­ně krát­ké a kom­pakt­ní, kon­če­ti­ny sil­né a dob­ře for­mo­va­né, ocas je krát­ký. Žádný rys není tak výraz­ný, aby pes vypa­dal pro­porč­ně nevy­vá­že­ně. Pes budí dojem roz­hod­nos­ti, síly a akti­vi­ty, to vše s ele­gan­cí, drže­ní těla je leh­ké a půvab­né. Harmonická pro­porč­ní kom­bi­na­ce bar­vy a bílých zna­ků je zvláš­tě význam­ným rysem správ­né­ho před­sta­vi­te­le plemene.
Vyváženosti, výra­zu, bar­vě a bílým zna­kům by měla být při posu­zo­vá­ní cel­ko­vé­ho vzhle­du věno­vá­na obzvlášt­ní pozor­nost opro­ti dal­ším znakům.
Jasně v obry­su vyzna­če­né, krát­ké tělo bos­ton­ské­ho teri­é­ra ve spo­je­ní s jed­neč­nou kva­d­ra­tic­kou hla­vou a čelis­tí a jeho výraz­ný­mi zna­ky vytvá­ře­jí nej­hez­čí a nej­ví­ce okouz­lu­jí­cí ame­ric­ký ori­gi­nál – bos­ton­ské­ho teriéra.
Při porov­ná­ní zástup­ců obou pohla­ví je jedi­ným zjev­ným roz­dí­lem mír­né zjem­ně­ní stav­by feny.

DŮLEŽITÉ POMĚRY: dél­ka kon­če­ti­ny musí být vyvá­že­na s dél­kou tru­pu, aby pro­půj­či­la bos­ton­ské­mu teri­é­ro­vi jeho výraz­ný kva­d­ra­tic­ký vzhled. Bostonský teri­ér je robust­ní pes a nesmí vypa­dat ani hube­ný ani hrubý. Kostra a osva­le­ní musí být vzá­jem­ně vyvá­že­né, stej­ně jako hmot­nost a stav­ba psa.

POVAHA / TEMPERAMENT: bos­ton­ský teri­ér je přá­tel­ský a živý pes. Plemeno má vyni­ka­jí­cí vlast­nos­ti a vyso­ký stu­peň inte­li­gen­ce, což čini bos­ton­ské­ho teri­é­ra nena­hra­di­tel­ným společníkem.

HLAVA:
MOZKOVNA:
Lebka: kva­d­ra­tic­ká, s plo­chým teme­nem, bez vrá­sek, str­mé čelo (obo­čí).
Stop: dob­ře vyznačený.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní hou­ba: čer­ná a širo­ká, s dob­ře vyzna­če­nou linií mezi nozdra­mi. Dobře ote­vře­né nos­ní dírky.
Tlama: krát­ká, hra­na­tá, širo­ká a hlu­bo­ká, v pomě­ru k leb­ce. Je bez vrá­sek, dél­ka je men­ší než šíř­ka a hloub­ka; dél­ka nepře­sa­hu­je zhru­ba jed­nu tře­ti­nu dél­ky leb­ky Tlama je od sto­pu ke špič­ce rov­no­běž­ná s teme­nem lebky.
Pysky: pysky jsou dosta­teč­ně hlu­bo­ké, ale niko­liv vol­né. Při zavře­né tla­mě zce­la zakrý­va­jí zuby.
Čelisti/Zuby: čelis­ti jsou širo­ké a hra­na­té, s krát­kým pra­vi­del­ným chru­pem. Skus je kleš­ťo­vý nebo v dosta­teč­ném před­ku­su tak, aby tla­ma měla hra­na­tý vzhled.
Líce: ploché.
Oči: širo­ce posa­ze­né, vel­ké, kula­té a tma­vé. Posazeny kva­d­ra­tic­ky v leb­ce, vněj­ší kout­ky při pohle­du zpře­du v úrov­ni lící.
Výraz: pozor­ný a přá­tel­ský, uka­zu­jí­cí vyso­kou inte­li­gen­ci. Výraz je nej­dů­le­ži­těj­ší cha­rak­te­ris­ti­kou plemene.
Uši: malé, vzty­če­ně nese­né, buď při­ro­ze­ně nebo kupí­ro­va­né tak, aby byly v sou­la­du s tva­rem hla­vy, umís­tě­né co nej­ví­ce v rozích lebky.

KRK: dél­ka krku musí pod­tr­ho­vat cel­ko­vou vyvá­že­nost psa. Krk je mír­ně kle­nu­tý, nese ele­gant­ně hla­vu a har­mo­nic­ky pře­chá­zí v plece.

TRUP: trup má vypa­dat krátký.
Hřbetní linie: rovná.
Hřbet: dosta­teč­ně krát­ký, aby potr­hl kva­d­ra­tič­nost těla.
Záď: mír­ně zaob­le­ná k nasa­ze­ní ocasu.
Hrudník: hlu­bo­ký, a dosta­teč­ně širo­ký. Žebra dosta­teč­ně kle­nu­tá a dosa­hu­jí­cí poměr­ně dale­ko vzad k bedrům.

OCAS: nasa­zen níz­ko, krát­ký, jem­ný a zužu­jí­cí se, rov­ný nebo sto­če­ný. Nesmí být nesen nad hori­zon­tál­ní linií. (Pozn.: Je upřed­nost­ňo­ván ocas dél­kou nepře­sa­hu­jí­cí čtvr­ti­nu vzdá­le­nos­ti od nasa­ze­ní k hleznu.)

KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINY hrud­ní kon­če­ti­ny jsou nasa­ze­ny poměr­ně dale­ko od sebe, v úrov­ni hor­ní špič­ky ramen­ních lopa­tek; s rov­ný­mi kostmi.
Ramena: str­má a posa­ze­ná poměr­ně doza­du, což dovo­lu­je typic­ký pohyb bos­ton­ské­ho teriéra.
Lokty: nejsou ani vyto­če­né ani vbočené.
Nadprstí: krát­ké a sil­né. Paspárky mohou být odstraněny.
Přední tlap­ky: malé, kula­té a kom­pakt­ní, nejsou vyto­če­né ani dovnitř ani ven. S dob­ře vykle­nu­tý­mi prs­ty a krát­ký­mi drápky.

PÁNEVNÍ KONČETINY:
Stehna: sil­ná, dob­ře osva­le­ná a korekt­ně nasazená.
Kolena: dob­ře zaúhlená.
Hlezna: krát­ká, nejsou vyto­če­ná ani dovnitř ani ven, s dob­ře vyzna­če­ným hle­zen­ním klou­bem. Zadní tlap­ky: malé a kom­pakt­ní, s krát­ký­mi drápky.

POHYB: pohyb bos­ton­ské­ho teri­é­ra je jis­tý, pří­mo­ča­rý, hrud­ní a pánevní kon­če­ti­ny se pohy­bu­jí pří­mo vpřed v jed­né linii s vyni­ka­jí­cím rytmem, kaž­dý krok vyja­dřu­je ele­gan­ci a sílu.

OSRSTĚNÍ:
SRST: krát­ká, hlad­ká, lesk­lá, s jem­nou texturou.

BARVA: žíha­ná, čer­ná nebo tule­ní („seal“, tj. čer­ná s čer­ve­na­vým leskem vidi­tel­ným jen na slun­ci či jas­ném svět­le), s bílý­mi zna­ky. Žíhaná barva je žádou­cí jen teh­dy, když všech­ny ostat­ní zna­ky jsou odpovídající.
Požadované zna­ky: bílý pruh na tla­mě, bílý znak mezi oči­ma, bílé předhrudí.
Žádoucí zna­ky: bílý pruh na tla­mě, bílý znak mezi oči­ma a přes hla­vu, bílý límec, bílé před­hru­dí, bílá část hrud­ních kon­če­tin nebo celé hrud­ní kon­če­ti­ny a plá­nevní kon­če­ti­ny pod hlez­ny (pozn.: jinak typo­vě odpo­ví­da­jí­cí jedi­nec nemá být pena­li­zo­ván za to, že nemá „žádou­cí znaky“).
Pes s pře­va­hou bílé bar­vy na hla­vě nebo tru­pu musí ten­to nedo­sta­tek dosta­teč­ně vyva­žo­vat kva­li­tou v jiných znacích.

HMOTNOST:
Hmotnost je roz­dě­le­na do tříd následovně:
— pod 15 liber (6,8 kg),
— od 15 liber do 20 liber (6,8 až 9 kg),
— od 20 liber, nemá pře­sáh­nout 25 liber (9 až 11,35 kg).

BODOVÁ ŠKÁLA
Celkový vzhled 10
Výraz 10
Hlava (tla­ma, čelist, skus, leb­ka a stop) 15
Oči 5
Uši 5
Krk, hřbet­ní linie, trup a ocas 15
Hrudní kon­če­ti­ny 10
Pánevní kon­če­ti­ny 10
Tlapky 5
Barva, srst a zna­ky 5
Pohyb 10
——————
Celkem 100

VADY: jaká­ko­liv odchyl­ka od výše uve­de­ných zna­ků má být pova­žo­vá­na za vadu a váž­nost, s níž je vada posu­zo­vá­na, má být v pří­mém pomě­ru k její­mu stupni.
— zava­li­tý nebo pod­sa­di­tý vzhled.
— úzké nebo širo­ké nozdry.
— pří­liš vidi­tel­né běl­mo nebo spojivka.
— veli­kost ucha není v pomě­ru k veli­kos­ti hlavy.
— pří­liš vese­le nese­ný ocas.
— nohy postrá­da­jí­cí dosta­tek hmo­ty (sub­stan­ce).
— str­mé zaúh­le­ní ve stehnu.
— kři­vé nohy.
— kolé­bá­ní, pád­lo­vá­ní nebo klič­ko­vá­ní v pohy­bu; koň­ský krok.

ZÁVAŽNÉ VADY:
— zkří­že­ný skus.
— při zavře­né tla­mě vidi­tel­ný jazyk nebo zuby.
— vykle­nu­tý nebo pro­ne­se­ný hřbet.
— plo­chý hrud­ní koš.
— kří­že­ní v pohy­bu, ať už vpře­du či vzadu.

VYŘAZUJÍCÍ VADY:
— agre­si­vi­ta nebo pří­liš­ná plachost.
— nos­ní hou­ba hně­dá, maso­vé bar­vy nebo skvrnitá.
— mod­ré oči nebo jaká­ko­liv sto­pa mod­ré barvy.
— kupí­ro­va­ný ocas.
— jed­no­ba­rev­nost, čer­ná, žíha­ná nebo tule­ní barva, bez poža­do­va­ných bílých znaků.
— šedá nebo ját­ro­vá barva.

Psi, kte­ří zjev­ně vyka­zu­jí fyzic­ké nebo pova­ho­vé abnor­ma­li­ty, musí být diskvalifikováni.

Pozn.: Psi (sam­ci) musí mít dvě zjev­ně nor­mál­ně vyvi­nu­tá var­la­ta, plně sestouplá v šourku.