Boston Terrier & my

Již něja­ký čas jsme uva­žo­va­li o pej­sko­vi, kte­rý by nám byl par­ťá­kem na cestách, krát­ko­srs­tém, vese­lém, při­způ­so­bi­vém, učen­li­vém a posluš­ném. Vždy se nám veli­ce líbi­lo ple­me­no bos­ton­ský teri­ér, neby­lo tedy pochyb o tom, že je tím správ­ným roz­hod­nu­tím prá­vě pro nás.

Začátkem léta roku 2010 jsme se roz­hod­li oslo­vit paní cho­va­tel­ku s přá­ním, pro­hléd­nout si její bos­ton­ky naži­vo. A pro­to­že se teh­dy také naro­di­la čer­s­tvě ště­ňát­ka, bylo téměř jis­té, že pokud si pej­sky nechá­me uká­zat, jeden bude brzy náš. A to se také sta­lo…

VASABY od Kopce Zebína

Náš prv­ní bos­to­nek, lás­ka na prv­ní pohled! Při prv­ní návštěvě se vešla do dla­ně, na dal­ší už vystr­či­la růž­ky. Ve chví­li, kdy jsme domů při­vez­li Vasaby, netu­ši­li jsme, že si nás ten­to malý psík omo­tá kolem tlap­ky tak, že si bude­me poz­dě­ji uvě­do­mo­vat, jak moc nám mění život­ní ryt­mus a nám to vůbec neva­dí, prá­vě nao­pak! Není dne, kdy­bychom se s ní neza­smá­li. Večer, když po celo­den­ním sko­ta­če­ní leží ved­le nás, pozo­ru­je­me, jak spí, pro­to­že i to je pro nás zába­va. Myslím, že už si dnes nedo­ká­že­me před­sta­vit, že by vše bylo jinak.